ORCHIDS

Could not find any results with the input code

5

7

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

Y5

Y5
Y5
Y5

7.5

8

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W4

W4
W4
W4

6.5

12

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P9

P9
P9
P9

4.5

22

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

Y2

Y2
Y2
Y2

6.5

8

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P10

P10
P10
P10

6

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P15

P15
P15
P15

9.5

9

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W3

W3
W3
W3

6.5

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

M4

M4
M4
M4

3.5

8

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P8

P8
P8
P8

5.5

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

M3

M3
M3
M3

5.5

15

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W1

W1
W1
W1

6.5

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

M5

M5
M5
M5

9

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

M1

M1
M1
M1

6.5

9

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W9

W9
W9
W9

5.5

13

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P11

P11
P11
P11

8

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W6

W6
W6
W6

3.5

25

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P7

P7
P7
P7

7

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P14

P14
P14
P14

7

15

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P13

P13
P13
P13

8.5

11

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W8

W8
W8
W8

6.5

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P3

P3
P3
P3

5

9

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

Y1

Y1
Y1
Y1

5.5

15

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P6

P6
P6
P6

6.5

17

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W10

W10
W10
W10

5.5

15

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

Y4

Y4
Y4
Y4

5.5

13

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

Y3

Y3
Y3
Y3

6

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

M2

M2
M2
M2

7

11

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P2

P2
P2
P2

6.5

13

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W5

W5
W5
W5

5.5

13

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P5

P5
P5
P5

5.5

14

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P4

P4
P4
P4

6.5

15

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W2

W2
W2
W2

8

7

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P1

P1
P1
P1

5

12

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

Y6

Y6
Y6
Y6

7.5

12

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W7

W7
W7
W7

6

9

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

W11

W11
W11
W11

6

10

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

M6

M6
M6
M6

7.5

11

Avg # Flowers / Stalk:

Average Diameter:   

P12

P12
P12
P12
Leisure farm

© 2018 FOSACO Cu Chi Leisure Farm

Get in touch

Cu Chi Farm -

Khu Du Lịch Củ Chi Nhuận Đức Củ Chi, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Hồ Chí Minh

+84 (8) 37928288

fosacocuchi@gmail.com

HCM Marketplace - 

194/103 Phan Anh, Bình Trị Đông, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Company

W9